Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov realizujeme na základe § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej ako „GDPR“).

Identifikácia Prevádzkovateľa:
AZIS Reality, s.r.o.
Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 45349533
DIČ: 2022983435
Kontakt na zodpovednú osobu ( e-mail ) : 
gdpr@azisreality.sk

1. ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Spracúvanie osobných údajov klienta sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré AZIS Reality, s.r.o. alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi klienta alebo ich súbormi; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladané na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu a likvidáciu osobných údajov klientov.

Osobné údaje sú spracované za účelom: ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU a článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o prevode nehnuteľností) alebo dohody (o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti), kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba (klient).

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

A) Osobné údaje z kontaktných formulárov

Na našej stránke nás môžete požiadať o dopyt alebo ponuku alebo získanie informácií o predmetnej nehnuteľnosti, prípadne záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje  :

 • Meno/Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mail

B) Osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

V prípade, zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (klient) spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, rodné číslo - ak bolo pridelené, je potrebné zo strany AZIS Reality, s.r.o. zisťovať a spracúvať na účely riadnej prípravy zmlúv o prevode nehnuteľností a návrhu na vklad vlastníckeho práva príslušnému Okresnému úradu, katastrálny odbor)
 • Kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu)
 • Ostatné údaje (číslo účtu v banke, telefonický kontakt, e-mailový kontakt) a údaje z titulu nadobudnutia nehnuteľnosti.

Príjemcovia

V súvislosti s procesom prevodu nehnuteľností (kúpa/predaj), poskytujeme Vaše osobné údaje:

Spoločnosti Finportal, a.s., za účelom vypracovania kúpnych zmlúv (prípadne ďalších dokumentov potrebných na uskutočnenie cieľa - prevodu nehnuteľností)

3. DĹŽKA USCHOVANIA

Osobné údaje po naplnení účelu sprostredkovateľskej zmluvy, resp. po prevode nehnuteľnosti (kúpa/predaj), uschovávame po dobu 10 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušným Okresným úradom, katastrálny odbor.

4. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám ( s výnimkou horeuvedenej). 

5. VAŠE PRÁVA / PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva:

 • právo na informácie
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom
 • právo na opravu
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovania a prenosnosť Vašich osobných údajov

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy gdpr@azisreality.sk

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

6. PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU

V prípade, ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

7. PLATNOSŤ INFORMÁCIE

Táto informácia je platná a účinná od 1.9.2023